The Turkish Journal of Pediatrics 2019 , Vol 61 , Num 1
Severe iron deficiency anemia and anasarca edema due to excessive cow`s milk intake
Elpis Mantadakis 1 ,Panagiota Zikidou 1 ,Emmanouela Tsouvala 2 ,Stavros Thomaidis 1 ,Athanassios Chatzimichael 1
1 Department of Pediatrics, Democritus University of Thrace Faculty of Medicine
2 Department of Neonatology, University Hospital of Alexandroupolis, Thrace, Greece
DOI : 10.24953/turkjped.2019.01.016 Keywords :
Copyright © 2016 turkishjournalpediatrics.org