The Turkish Journal of Pediatrics 2019 , Vol 61 , Num 3
Perforation of Meckel`s diverticulum in a very low birth weight neonate with severe pneumoperitoneum and review of literature
Yu-jiao Wang 1 ,Ting Wang 1 ,Shun-lin Xia 1 ,You-cheng Zhang 1 ,Wei-bing Chen 1 ,Bing Li 1
1 Department of Pediatric Surgery, Huai’an Women and Children’s Hospital, Huai’an, Jiang Su, 223002, China DOI : 10.24953/turkjped.2019.03.025 Keywords :
Copyright © 2016 turkishjournalpediatrics.org