The Turkish Journal of Pediatrics 2017 , Vol 59 , Num 2
Incidence, risk factors and treatment outcomes of drug extravasation in pediatric patients in China
Ya-Min Yan 1 ,Mei Gong 1 ,Jia-Ling Chen 1 ,Dan Li 1 ,Ting-Ting Xu 1 ,Huan Zou 1 ,Ai-Qiu Li 1 ,Qiao-Ling Fan 1 ,Qun-Feng Lu 1
1 Pediatric Intensive Care Unit, Shanghai Children’s Hospital, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China DOI : 10.24953/turkjped.2017.02.008 Keywords :
Copyright © 2016 turkishjournalpediatrics.org